Hitoktató

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

Hitoktató - szakirányú továbbképzés

A képzés keretében a Nemzeti Alaptantervben szereplő hit- és erkölcstan
oktatására készítjük fel a pedagógusokat és a lelkészeket. Ennek megfelelően
képzésünkön elsősorban bibliaismereti, teológiai és pedagógiai, módszertani
tudást közvetítünk.

Hallgatóink elsajátíthatják azokat a készségeket és képességeket, melyek
segítségével át tudják adni a Biblia és a keresztény gondolkodás értékeit a
különböző korcsoportok részére.

A végzett hallgatók hitoktató szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerezhető kreditek száma: 120 kredit

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Feliratkozás

Értesítést küldünk a friss tartalmakról.

Hitoktató szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja: A képzés keretében a Nemzeti Alaptantervben újonnan bevezetett hit- és erkölcstan oktatására készítjük fel a pedagógusokat, teológusokat és a lelkészeket. Ennek megfelelően képzésünkön elsősorban bibliaismereti, teológiai és pedagógiai, módszertani tudást közvetítünk. Hallgatóink elsajátítják azokat a készségeket és képességeket, melyek segítségével át tudják adni a Biblia és a keresztény gondolkodás értékeit a különböző korcsoportok számára.

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: hitoktató szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: hitoktató

3. Szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti képzési terület

4. A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél.

5. Képzési idő: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A hallgatók elsajátítják a Biblia magyarázatának alapvető szabályait, megismerik a kereszténység történetét, valamint a keresztény hittételek és erkölcsi tanítások eltérő értelmezéseit. A gyakorlati munkában hasznosítható ismeretekre és készségekre tesznek szert az oktatás, nevelés, tanácsadás és a prédikálás területén.

Mindez alkalmassá teszi őket arra, hogy mind a gyülekezetekben, mind a közoktatási intézményekben taníthassák a keresztény hitet különböző korcsoportok számára. A végzett hallgató a hit és erkölcstan oktatásával kapcsolatos törvényi és pedagógiai előírások ismeretében jól együtt tud majd működni a befogadó közoktatási intézményekkel, és türelmes párbeszédet folytathat különböző szellemi áramlatok képviselőivel.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Általános ismeretek: 22 kredit

A hallgatók az alapozó tárgyak keretében a kommunikáció, a szociológia, a teológiai bevezetés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a családjog, a lelkigondozás és az etika alapvető ismereteit sajátítják el.

Pedagógia modul: 28 kredit

A pedagógiai modul keretei között a hallgatók a következő tantárgyakkal foglalkoznak: pedagógia, neveléselmélet, neveléstörténet, katechetika, oktatáselmélet, alkalmazott pedagógiai gyakorlatok és szakmai gyakorlat.

Pszichológiai modul: 28 kredit

A pszichológiai modul a bevezetés a pasztorálpszichológiába, a családi rendszerek, a közösség-pszichológia, a szociálpszichológia, az autokeirikus művészetterápia és a neveléslélektan (pedagógiai pszichológia) témaköröket foglalja magában.

Teológiai modul: 20 kredit

A bibliaismeret és az általános keresztény tanítások keretében ó- és újszövetségi bibliaismeretet, keresztény hit és erkölcstant, egyháztörténetet és felekezettudományt tanítunk.

Szakmódszertan: 12 kredit

A hallgatók a szakmódszertan keretei között megismerik az ó- és újszövetségi, a hit és erkölcstani, valamint a történeti anyag feldolgozásának, és különböző korcsoportokra való alkalmazásának szabályait, a tanterv készítésének, a tananyag feldolgozásának, átadásának és visszakérdezésének útjait és módjait.

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető: