TEOLÓGUS LELKIPÁSZTOR

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés három éves: nappali vagy levelező formában.

Teológus lelkipásztor (BA)

A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak. Ha egy hallgatót a Hetednapi Adventista Egyház lelkészi szolgálatra hív el, akkor további 2 félév alatt lelkészi szakirányú továbbképzésben részesül, amiről oklevelet kap.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az alábbi területeken: családi életre nevelés, életmód-tanácsadó, hitoktató, bibliai vezetéstudomány és bibliai gazdálkodás.

Az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016-os tanévben tesznek záróvizsgát.

A jelentkezés feltételei:
A jelentkezési lap közvetlenül az Intézménytől kérhető, amelyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell.

  • Érettségi bizonyítvány másolata
     – Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a magyar fordítás másolatát is kérjük.

  • Önéletrajz

  • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).
     – A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Lelkészi és gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

  • Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
  • Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

A felvételi eljárási díj: 3.000 Ft

A képzés célja

Valamennyi egyház (vallási csoport) felsőfokú intézményeiben a teológus alapképzési (bachelor) szak elméleti oktatásának célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik saját vallásuk tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. A gyakorlati képzés célja lelkipásztori illetve teológusi praxisra való felkészítés. További cél a valláshagyomány és a társadalmi illetve kultúrkörnyezet kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészítés. A képzés célja továbbá az, hogy a hallgatók képességeik és fejlődésük alapján, mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.

Az elsajátítandó kompetenciák megszerzését elősegítő ismeretkörök, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk:

Ismeretkörök: Bibliai nyelvek, írásmagyarázat, rendszeres teológia, egyház- és vallástörténet; gyakorlati teológia (Az ismeretkörök pontos strukturálását a szakindítási dokumentációban az egyes Intézmények külön, a fentiektől eltérően is meghatározhatják.)

A kompetenciák megszerzését elősegítő oktatási módszerek: előadás, szeminárium, konzultáció.

Elvárt idegennyelv-ismeret:

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy általános középfokú (B2) nyelvvizsga megléte olyan élő nyelvből, amelyen elérhető és tanulmányozható a teológiai szakirodalom

Facebook oldalunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Subscribe

Subscribe to get updates!