Felvételizőknek

AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2020/2021-es tanévre

[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext]Teológia alapszak (BA)[/tabtext] [tabtext]Teológia MA szak[/tabtext] [tabtext]Szakirányú továbbképzések[/tabtext] [tabtext]Részismereti képzések[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Teológia alapszak (BA)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni, akik keresztény illetve gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni, illetve, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek.

Az alapképzés három éves: nappali vagy levelező formában. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. (Önköltség mértéke: 70.000,- Ft./félév, mely szociális alapon ill. tanulmány eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

Pótjelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a Főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

Jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Érettségi bizonyítvány másolata (alapszak esetén)
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél (mesterszak esetén)
 • Külföldön szerzett bizonyítvány esetében a magyar fordítás másolatát kérjük
 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik a Hetednapi Adventista Egyház tagjai)

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
Szóbeli vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2020. június 21. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a Főiskola honlapjáról (https://atf.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

[/tab] [tab]

Teológia Mesterképzés (MA)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni és már rendelkeznek a felsőoktatásban szerzett oklevéllel.

A mesterképzés két éves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. (Önköltség mértéke: 120.000,- Ft./félév, mely szociális alapon ill. tanulmány eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 1. Adventista tanulmányok:

A specializáció tanegységei elősegítik, hogy a hallgatók elmélyítsék a már megszerzett adventista szemléletű teológiai ismereteiket és tartalmaz olyan tanegységeket is, amelyek új területekkel ismerteti meg a hallgatókat. Ezek az alapképzés során nem kerültek tárgyalásra. A specializáció tanegységei között szerepel: a hetednapi adventizmus pillérei, adventista identitás, E.G.White szeminárium.

 1. Keresztény művelődéstörténet:

A specializáció a teológiai törzsanyag mellett olyan tanegység csomagot kínál, amely kapcsán a keresztény kultúrkör művelődéstörténetét tanulmányozhatják a hallgatók kezdetektől napjainkig. A tanegységek között szerepel többek között: keresztény zenetörténet, Biblia és irodalom, neveléstörténet.

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a Főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

Az előzményként elfogadott alapszakok (előtanulmányi feltételek) megnevezése:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti alapszakok: teológus, lelkipásztor, hitoktató, bibliaoktató.

Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek esetében fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzésből. Ennek hiányában a szükséges kreditek részismereti képzés keretében az alapszakról megszerezhetők. (Az Ftv. szerint az MA oklevél kiadásához összesen 90 kredit szükséges a teológia BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A különbözet a 4 féléves képzés során folyamatosan pótolható, teljesíthető.)

Pótjelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Átfogó írásbeli teszt az intézmény honlapján megadott szakirodalom alapján és orientációs beszélgetés.

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2020. június 28. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a Főiskola honlapjáról (https://atf.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

[/tab] [tab]

Szakirányú továbbképzések

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • családi életre nevelés

A képzés egy nemzetközileg alkalmazott tudományos módszerre épül, és programunk megfelel a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek is. Végzett hallgatóink az alábbi tevékenységeket folytathatják: házasságra való felkészítés, gyermekek családi életre nevelése szervezett keretek között, a felnőtt lakosság segítése a családi élet konkrét kihívásainak kezelésében. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik munkájukban gyermekekkel, fiatalokkal vagy felnőttekkel foglalkoznak;

Elsődlegesen iskolai és óvodai pedagógusokat, védőnőket, hitoktatókat, lelkipásztorokat és más segítő foglalkozások képviselőit.

Magyarországon jelenleg egyedül intézményünk ad minősített családi életre nevelő diplomát!

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 • életmód-tanácsadó teológus

A jelentkezés feltétele a hitéleti képzési területen szerzett diploma. A képzés tematikája megegyezik az életmód tanácsadó/lelkigondozó szakirány tanrendjével. A végzett hallgatók életmód tanácsadó teológus szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 • életmód-tanácsadó lelkigondozó

A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat. Elméleti és módszertani ismereteik birtokában, valamint napi kapcsolataik révén – életmódbeli kérdésekben – képesek személyes segítséget nyújtani embertársaiknak. A végzett hallgatók életmód tanácsadó lelkigondozó szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 3 félév

Megszerezhető kreditek száma: 90 kredit

Pótjelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

A szakirányú továbbképzésed csak önköltséges finanszírozási formában indulnak.

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Felsőoktatási intézményben szerzett diploma
 • Önéletrajz

A képzések díjai:

100.000,- Ft/félév (alapozó képzés díja: 80.000,- Ft)

A jelentkezést a Főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

További részletek megtudhatók a Főiskola honlapjáról (https://atf.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

 

Hitoktató:

A képzés keretében a Nemzeti Alaptantervben szereplő hit- és erkölcstan oktatására készítjük fel a pedagógusokat és a lelkészeket. Ennek megfelelően képzésünkön elsősorban bibliaismereti, teológiai és pedagógiai, módszertani tudást közvetítünk.

Hallgatóink elsajátíthatják azokat a készségeket és képességeket, melyek segítségével át tudják adni a Biblia és a keresztény gondolkodás értékeit a különböző korcsoportok részére.

A végzett hallgatók hitoktató szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerezhető kreditek száma: 120 kredit

 

Bibliai gazdálkodás:

Célja, hogy a hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát. A képzés tehát olyan szemléleti keretet ad, amelynek segítségével a hallgató keresztény értékeket követve dönthet gazdasági kérdésekben, vezethet egyházi és nemegyházinonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat.

A végzett hallgatók Gazdasági menedzser szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama 4 félév.

 

Bibliai vezetéstudomány:

A képzés során a hallgatók megismerik az egyházi és nonprofit szervezetek vezetésének és gazdálkodásának különböző területeit. A képzés keresztény szellemiségéből adódóan jelentős hangsúlyt helyezünk a vezetői személyiség fejlesztésére és a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelményekre.

A végzett hallgatók Vezetéstudományi szakember szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama 4 félév.

[/tab] [tab]

Részismereti képzés – részismereti hallgatói jogviszony létesítése

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a – diplomával már rendelkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.

Felvételi jelentkezés határideje:

 1. augusztus 24.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Felsőoktatási intézményben szerzett diploma
 • Önéletrajz

A képzés díja:

Az engedély három félévre adható maximálisan 60 kredit vehető fel. A képzésért költségtérítést kell fizetni Amennyiben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2.500,- Ft/kredit, egyéb esetben 4.000 Ft / kredit.

 

Részismereti jogviszony létesítésének ügymenete

 1. A mesterképzési szakra jelentkezni kívánó személy az erre vonatkozó kérelmet benyújtja, csatolva hozzá a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát. A kérelem beadásának határideje a pótfelvételi napja – az őszi félévek esetén augusztus utolsó hét hétfője, tavaszi félévek esetén január első teljes hetének hétfője.
 2. A Tanulmányi Osztály a kérelem alapján tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy mely szemeszterben, milyen kreditértékben, mely kurzusok felvételét teszi lehetővé a hallgató számára. Amennyiben a feltételek a jelentkező számára elfogadhatóak, az Adatbejelentő lap benyújtásával jelzi, a KKB (Képzési és Kreditátviteli Bizottság) pedig határozatot hoz, melyet válaszként elküld a jelentkezőnek. Ezt követően a Tanulmányi Osztály részismereti jogviszonyt létesít a hallgatóval költségtérítéses képzés keretében legfeljebb három szemeszterre.
 3. A hallgató ETN kódot kap és a KÁB-határozat alapján felveszi a választott mesterszakjának megfelelő képzési programból azokat a kurzusokat, amelyeket teljesíteni kíván az adott szemeszterben.
 4. A kurzusok felvételét követően a részismeretes hallgató a felvett kurzusokért költségtérítést tartozik fizetni a felvett kreditek függvényében, egy kredit értéke 4.000 Ft., amennyiben a hallgató az ATF-en kívánja tanulmányait folyatatni 2.500 Ft. A befizetés két egyenlő részletben teljesíthető: az első részlet az órafelvételi időszak végén, a másodikat egy hónapon belül.
 5. A hallgató megkezdi tanulmányait a BA-képzés kurzusain.
 6. A részismereti képzés befejezését követően a Kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

 

A részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás, információ a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

[button link=”https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php” type=”big” color=”red” newwindow=”yes”] Jelentkezés[/button]