Küldetésnyilatkozat

Az Adventista Teológiai Főiskola

küldetése, látása, világképe, célkitűzései

Küldetés

Az Adventista Teológiai Főiskola evangéliumi keresztény felsőoktatási intézmény. Hivatásunk olyan lelkészek, hitoktatók, lelkigondozók, tanácsadók és kommunikátorok nevelése és képzése, akik elkötelezik magukat Jézus Krisztus és felabarátaik szolgálatára.

Látás

„Nem jó a lélek tudomány nélkül; aki csak lábával siet, hibázik!” (Példabeszédek 19:2)

Világkép

Az Adventista Teológiai Főiskola vallja, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten a világ teremtője és fenntartója, és Ő minden igaz ismeret forrása. Az ember a bűn következtében elidegenedett Istentől, Isten Fia azonban testetöltött, és helyreállítja a Teremtő és az ember harmonikus közösségét. Ezt a szolgálatot megváltásnak nevezzük, a keresztény nevelésre pedig úgy tekintünk, mint a megváltás egyik eszközére. A Főiskolán oktatott hitéleti tárgyakat a Hetednapi Adventista Egyház hitelveinek szellemében tanítjuk, a világi tudományok művelésekor tiszteletben tartjuk az adventista bibliaiértelmezés és teológiai látás iránymutatásait. Egészséges, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre törekszünk minden szellemi irányzattal, ezért követjük Pál apostol tanítását: „mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok” (1Thessz 5:21-22).

Célkitűzések

Az Adventista Teológiai Főiskola célja a hallgatók szellemi, lelki, fizikai és szociális készségeinek és képességeinek fejlesztése. Nem csupán ismereteket közlünk, hanem abban is segítjük hallgatóinkat, hogy krisztusi jellemvonásokat öltsenek magukra (Titusz 2:11-15). Célunk, hogy olyan végzős hallgatókat adjunk az egyháznak és a társadalomnak, akik magas színtű tudással, jó erkölcsökkel, felelősségtudattal és komolysággal rendelkeznek, és akik a világ bármely országában megállják helyüket a szolgálatban.

 

„Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában”

A küldetésnyilatkozat tartalmazza az adventista oktatási filozófiáját, amelyik jellegzetesen Krisztus-központú. Az adventista oktatási és nevelési filozófia arra irányul, hogy Teremtő képmása helyreálljon az emberekben Krisztus segítségével.

Az oktatás célja a legtágabb értelemben véve az Istennel való eredeti kapcsolata helyreállításában érhető tetten. A hitvalló keresztény családok, az iskolák és a gyülekezetek közös feladata, hogy az oktatókkal együttműködjenek a hallgatók felkészítésében és így felelősségteljes polgárai lehessenek mind ennek, mint az eljövendő világnak.

Az adventista oktatásnak merőben tudományos ismereteknél többet kell nyújtania. Az teljes ember kiegyensúlyozott fejlődését segíti elő, lelki, szellemi, fizikai és társadalmi téren egyaránt. A hallgatókban igyekszik erősíteni az Istenbe vetett hittel jellemezhető életvitelt, valamint minden ember méltóságának tiszteletét. Az adventista felsőoktatás előnyben részesíti azokat a szakterületeket, amelyek közvetlenül támogatják az egyház küldetését.

Az oktatási szabadság az adventista felsőoktatásban központi helyet foglal el (szólás, kutatás, tanítás) elve, amelyet általánosságban fontosnak tartanak a civil felsőoktatásban is. Azt is tudomásul veszik azonban, hogy a szabadság sosem korlátlan, és azt az elszámoltathatóság összefüggésében kell érteni, különös tekintettel a keresztény intézmény vallásos identitásából és célkitűzéseiből fakadó korlátozásokra. Az adventista szemlélet alapján a tanárok és a hallgatók közösen tanulhatnak és kutathatnak, a lehető legkevesebb korlátozás mellett. Vonatkozik ez elsősorban az oktatók szakterületéhez tartozó témákra, amelyeknek körén belül különösen szükség van a szabadságra minden további kutatásához. Vonatkozik ez, továbbá a nyílt vizsgálódás légkörére is, ami abból a szempontból fontos, hogy a tanulás őszinte és alapos legyen. Mindez felelőssé teszi a keresztény tanárt azért, hogy fegyelmezett, felelősségteljes és érett tudóssá válhasson, oktatási szakterületén belül folyamatos kutatást végezzen, tanítson és publikáljon, megfelelően tiszteletben tartva annak az intézménynek a jellegét és célkitűzéseit, amelytől a megbízását kapta.