Mesterképzés: Teológia (MA)

TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

Részletek, és a jelentkezési lap a felvételi tájékoztatóban.

 1. A mesterképzési szak megnevezése:
  Teológia (Theology)
 1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és az oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles teológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theology
 1. A (modultanterv szerinti) képzési idő, megszerzendő kreditek
 • félévek száma: 4
 • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
 1. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése, valamint a kritérium ismeretkörök és kreditértékek meghatározása (előtanulmányi feltételek)
 • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti alapszakok: teológus, lelkipásztor, hitoktató, bibliaoktató
 • Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek esetében fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzésből. Ennek hiányában a szükséges kreditek részismereti képzés keretében az alapszakról megszerezhetők.
  Az Ftv. szerint az MA oklevél kiadásához összesen 90 kredit szükséges a teológia BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A különbözet a 4 féléves képzés során folyamatosan pótolható, teljesíthető.
 1. A képzés célja

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. Ezen belül olyan – alapfokozattal rendelkező – elkötelezett lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek.

 1. A szak törzsanyagának rövid leírása, a szak törzsanyagára jellemző ismeretkörök összefoglaló kibontása a kredithatárok megadásával:

Alapozó modulok: bibliai nyelvek, hermeneutikai ismeretek, etika, valláspszichológia, egyháztörténet, egyházszociológia, vallástudomány, marketing, természettudomány és vallás (60-72 kredit)

Szakmai gyakorlati ismeretek: írásmagyarázat, vezetéstudomány, liturgia, apologetika, egyházjog (24-36 kredit).

 1. Az elsajátítandó kompetenciák megszerzését elősegítő ismeretkörök, valamint oktatási módszereik és gyakorlatuk

Ismeretkörök: Bibliai nyelvek, írásmagyarázat, rendszeres teológia, egyház- és vallástörténet; gyakorlati teológia (Az ismeretkörök pontos strukturálását a szakindítási dokumentációban az egyes Intézmények külön, a fentiektől eltérően is meghatározhatják.)

A kompetenciák megszerzését elősegítő oktatási módszerek: előadás, szeminárium, konzultáció.

 1. A doktori képzésre való előkészítés, a releváns modulok bemutatása:

A doktori képzés előkészítésében releváns modulok: Írásmagyarázat, rendszeres teológia, egyház- és vallástörténet; gyakorlati teológia.

A képzést indító intézményben olyan kutatási témák vannak, amelyekben felkészítik a hallgatókat a doktori képzésre.

 1. A teljes képzésre vonatkozóan az elméleti és gyakorlati képzés arányai:

Az elméleti képzés százalékos aránya: 65 – 75 %

A gyakorlati képzés százalékos aránya: 25 – 35 %

 1. Elvárt idegennyelv-ismeret:

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy általános középfokú (B2) nyelvvizsga megléte olyan élő nyelvből, amelyen elérhető és tanulmányozható a teológiai szakirodalom.

[button link=”https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php” type=”big” color=”red” newwindow=”yes”] Jelentkezés[/button]