Tanévnyitó -és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. szeptember 5-én egy szép napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola szokásos tanévnyitó -és diplomaátadó ünnepsége. Az ünnepséget az ilyenkor megszokott módon komoly előkészületek előzték meg a Tanulmányi Hivatal részéről. Urunk áldásai mellett minden bizonnyal a gondos szervezésnek is köszönhető, hogy rendezvényünk mintegy 120 fő jelenlétében zajlott, beleértve ebbe nem csak az oktatói kart és a végzett hallgatók hozzátartozóit, de a jelenlegi hallgatóink egy részét, valamint sok kedves érdeklődőt is.

Az ünnepség kezdetén dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálata következett. Az ATF Fenntartója nevében egyházunk főtitkára, Fenyvesi Péter Pál tartott ünnepi köszöntőt, dr. Szilvási András pedig egy rövid nyitó áhítatot. Az igeszolgálat fókuszában álló üzenet a hit és a tudás közötti – napjainkban sajnos – mesterségesen felállított szakadék áthidalásának szükségszerűségét célozta, rámutatva egyszersmind a megoldás lehetséges módozataira is.

Az áhítat után került sor az intézmény végzős hallgatóinak fogadalomtételére, melynek keretében az érintettek dr. Tokics Imre professzor úr vezetésével tettek bizonyságot arról, hogy immáron teológusokként a továbbiakban is elköteleződnek a Szentírás intenzív kutatása mellett, fáradozni fognak azon, hogy megszerzett ismereteikkel aktívan gyarapítják az egyház és a társadalom tudáskincsét, főiskolánk jó hírét pedig a jövőben is ápolják. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév lezárásaként 19 hallgatónk vehette át oklevelét, méghozzá három képzési formában: Tíz hallgató alapszintű (BA) diplomát, három hallgató egyetemi szintű (MA) diplomát, hat fő pedig életmód-tanácsadó szakirányú oklevelet kapott. A végzett hallgatók nevében Scheller György (BA) és Frisala Anita (MA) fejezték ki köszönetüket az ünneplő közösség előtt. Friss diplomásaink elmondták, hogy az intézmény falai között eltöltött évek során nem csak tárgyi ismeretekben gazdagodtak, de a lelki közösség megélése is nagyon sokat jelentett számukra. A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr első gondolatai a járvány okozta oktatási-nevelési nehézségek felemlítése mentén kerültek megfogalmazásra, de ezeket a hála és a köszönet szavai követték. Hála a Teremtő felé, aki megőrzött bennünket az elmúlt tanév pandémiás viszontagságai között és köszönet a munkatársaknak, akik a saját szolgálatuk területén a nehézségek ellenére is mind kiválóan helyt álltak. Ezt követően került sor az új kinevezések, illetve megbízások átadására.

Dr. Szilvási András az ATF Gyakorlati Tanszékének vezetője a Szenátus júniusi döntése alapján 2021. szeptember 1-től rektorhelyettesi megbízást kapott. Az ő feladata lesz többek között a Főiskola minőségbiztosítási rendszerének működtetése, valamint az akkreditációs eljárásokra (MAB, AAA) való felkészülésünk irányítása, koordinálása.

Dr. Szabó János az ATF tanársegédje ugyanakkor e tanévtől kezdődően adjunktusi besorolásban végzi tovább oktatói szolgálatát az Egyháztörténeti Tanszéken, aki szintén örömmel vette át kinevezési okmányát.

 Prof. Dr. Szilvási József testvérünk a nyár folyamán töltötte be a 70. életévét, ezért ő a Felsőoktatási Törvény vonatkozó szabályozása értelmében nyugállományba vonult. Az ATF Szenátusa azonban a fenti törvény által biztosított jogkörével élve, alaposan mérlegelte Szilvási professzor úr sok évtizedes oktatói és vezetői szolgálatát, kiváló publikációs teljesítményét, valamint számottevő hazai és nemzetközi szakmai elismertségét és mindezek hátterén „professor emeritus” címet adományozott számára. E cím birtokában dr. Szilvási József a Rendszeres Teológiai Tanszék megbízott vezetőjeként folytatja tovább szolgálatát. Az ünnepelt a kinevezési okirat mellett „Az Egyház építője és misszionáriusa” címmel egy szép emlékkönyvet kapott ajándékba, melyben olyan neves kollegák tanulmányai kaptak helyet, akik Szilvási tanár úr életének és munkásságának bizonyos szakaszaiban meghatározó szerepet töltöttek be. Mindhárom testvérünk laudációját a kötet szerkesztője, prof. dr. Tokics Imre tanár úr ismertette, áldást kívánva a kinevezettek további életére és szolgálatára.

A rektori beszéd végén elhangzott még, hogy az ismert külső nehézségek ellenére is minden okunk megvan az örömre, hiszen az Adventista Teológiai Főiskolát a korábbi évekhez hasonlóan most is több új hallgató választotta annál, mint ahányan diplomát kaptak, vagyis intézményünk létszámbeli fejlődése biztosítva van. Imádkoznunk kell viszont a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és a jelenléti oktatás folytatásának lehetőségéért, ami minden felsőoktatási intézmény, de különösen egy hitéleti irányultságú főiskola számára a közösség napi szintű megélése szempontjából létérdek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az új tanév során kettős akkreditációnak nézünk elébe, ami a kis munkatársi létszámból kifolyólag jelentős terheket ró ránk. Mindezek tudatában is megerősít bennünket a Róm 8,31-ben olvasható páli ígéret, ami a rektori tanévnyitó beszéd záró mondataként hangzott el: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.”  E gondolat jegyében szeretnénk most mi is megkérni testvéreinket arra, hogy imádságaik és anyagi felajánlásaik során ne feledkezzenek meg az itt folyó oktatói, kutatói és lelkigondozói szolgálat támogatásáról, ha pedig valaki késztetést érezne arra, hogy teológiai tanulmányokba kezdjen nálunk, szeretettel várjuk megkeresését, valamint jelentkezését (www.atf.hu).

Soli Deo Gloria!                                                                    

                                                                                                         Dr. Tonhaizer Tibor

                                                                                                                   rektor